Prekladateľské služby

francúzština / taliančina

• Preklady bežných textov
– obchodná či súkromná korešpondencia, články z časopisov, …

• Preklady odborných textov
– technika (návody, príručky, dokumentácie, výkresy a normy),
– právo (zmluvy, dohody, zákony, právne vysvetlenia a pod.),
– ekonomika (súvahy a výkazy, správy z auditov, dokumenty daňových úradov, bánk, poisťovní a pod.),
– zdravotníctvo (lekárske správy, výmenné lístky, príbalové letáky a pod.),
– a iné

• Preklady a jazyková úprava web stránok, lokalizácia software, filmy

• Úradne overené preklady (súdne preklady, preklady s pečiatkou)
z/do francúzskeho jazyka vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, využívané často v styku so štátnou správou, prípadne pre iné úradné potreby :
– rodné, sobášne, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, rôzne potvrdenia
– výpisy z Obchodného registra, živnostenské listy, rozhodnutia, rozsudky, zápisnice a pod.
– dokumenty na dovezené autá (Certifikát o zhode COC, technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla, faktúra či iný doklad o nadobudnutí vozidla)

Cenník

bežný text:
z francúzštiny / taliančiny do slovenčiny 10,80 €
zo slovenčiny do francúzštiny / taliančiny 12,60 €
z francúzštiny do taliančiny alebo naopak 18,30 €
odborný text:
z francúzštiny / taliančiny do slovenčiny 11,80 €
zo slovenčiny do francúzštiny / taliančiny 13,60 €
z francúzštiny do taliančiny alebo naopak 19,30 €
korektúra prekladu 8 €
Pri textoch do 900 znakov (pol normostrany) účtujeme iba 10 €.
úradný preklad:
slovenské doklady (rodný, sobášny, úmrtný list, výpis z Registra trestov SR, diplomy, vysvedčenia, …) 16 €
doklady k autám (osvedčenie o evidencii, certifikát o zhode, …) 16 €
zahraničné doklady (rodný, sobášny, úmrtný list, výpisy z registra trestov, diplomy, vysvedčenia, …) 18 €
ostatné (rozsudky, zápisnice, zmluvy, výpisy z obchodných registrov, …) 21,90 €
ďalšie vyhotovenie (kópia) prekladu 5 €